Privacyverklaring

Bibliotheek en Volksuniversiteit Hilversum Bibliotheek en Volksuniversiteit Hilversum, gevestigd aan 's Gravelandseweg 55 1217EH Hilversum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.bibliotheekhilversum.nl
's Gravelandseweg 55
1217EH Hilversum
0356212942

Dorinde Witsel is de Functionaris Gegevensbescherming van Bibliotheek en Volksuniversiteit Hilversum. Zij is te bereiken via fg@bibliotheekhilversum.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bibliotheek en Volksuniversiteit Hilversum verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Bibliotheek en Volksuniversiteit Hilversum verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via fg@bibliotheekhilversum.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bibliotheek en Volksuniversiteit Hilversum verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om u gebruik te laten maken van alle facetten van het Bibliotheeklidmaatschap
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Geautomatiseerde besluitvorming

Bibliotheek en Volksuniversiteit Hilversum neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bibliotheek en Volksuniversiteit Hilversum) tussen zit.

Bibliotheek en Volksuniversiteit Hilversum gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • Wise voor alle leengerelateerde zaken
 • Wise voor alle financiele zaken

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bibliotheek en Volksuniversiteit Hilversum bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorien) van persoonsgegevens:

 • NAW gegevens / persoonsgegevens : 7 jaar
 • Financiele gegevens: 7 jaar
 • Leenhistorie: 2 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Bibliotheek en Volksuniversiteit Hilversum verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Bibliotheek en Volksuniversiteit Hilversum blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bibliotheek en Volksuniversiteit Hilversum gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar fg@bibliotheekhilversum.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij u vragen zich in persoon te melden aan de balie of een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Bibliotheek en Volksuniversiteit Hilversum zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Bibliotheek en Volksuniversiteit Hilversum wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bibliotheek en Volksuniversiteit Hilversum neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via fg@bibliotheekhilversum.nl