Toelichting declaratieformulier aanvraag € 7,- regeling 2023

De gemeente Hilversum stelt voor de basisscholen in Hilversum een bijdrage van € 7,- per leerling beschikbaar t.b.v. cultuureducatie. Voor SBO-scholen was en blijft het bedrag € 7,- per leerling.

De bijdrage voor de € 7,- regeling kan achteraf worden aangevraagd en is beschikbaar voor cultuuraanbod uit Hilversum. Voor de declaratie worden de volgende voorwaarden gesteld:

  • De aanvraag voor de regeling wordt gedaan door gekwalificeerd personeel (een ICC-er of directeur, waarbij de gemeente vraagt om de aanwezigheid van één ICC-er op 150 leerlingen; dit mag ook bovenschools zijn). Van de ICC-er wordt gevraagd deel te nemen aan het (regionale) ICC-overleg.

  • Deze persoon heeft (liefst i.s.m. het betreffende schoolteam) een cultuurplan opgesteld, waarin de keuze voor de gekozen thema’s/profielen/disciplines gemotiveerd wordt. Dit met als doel tot verankering van cultuur binnen het (bestaande) schoolcurriculum te komen.
    Indien PO-scholen nog geen cultuurplan hebben en bij het opstellen hiervan begeleiding zouden willen ontvangen, kunnen zij ondersteuning aanvragen bij het cultuureducatiepunt Proloog: info@prolooghilversum.nl.

  • Van schoolbesturen PO wordt gevraagd vanuit de prestatieboxgelden cultuur (jaarlijkse rijkstoelage van € 11,76 per leerling), óf vanuit eigen geld voor andere projecten op het gebied van cultuureducatie het bedrag van de gemeente te matchen.

Tegenover de € 7,- per leerling vanuit de gemeente komt dan € 7,- eigen geld vanuit scholen te staan. De school moet bij het declaratieformulier facturen indienen die de inzet van het matchingsbedrag aantonen.

Het ondertekende declaratieformulier retourneert u samen met de betreffende factu(u)r(en) in een .pdf document aan:

Bibliotheek en Volksuniversiteit Hilversum
t.a.v. afdeling Educatie
’s Gravelandseweg 55
1217 EH Hilversum
educatie@bibliotheekhilversum.nl

Het declaratieformulier € 7,- regeling is geldig voor het kalenderjaar 2023. Let op: de declaratie dient uiterlijk 8 december 2023 bij ons binnen te zijn.

Terug naar de pagina van Educatie